Doradztwo Korporacyjne

Specjalizacje

Jak możemy Ci pomóc?

Doradztwo Transakcyjne
Doradztwo Korporacyjne
Doradztwo Regulacyjne
Prawo Międzynarodowe

Ład korporacyjny

Świadczymy kompleksową obsługę funkcjonujących organizacji, niejednokrotnie o złożonej strukturze właścicielskiej. Doradzamy przy realizacji celów biznesowych oraz krótko i długookresowych strategii rozwoju, tworzenia lub reorganizacji struktur kapitałowych. Nasze usługi ukierunkowane są na rzecz spółek prawa handlowego oraz ich wspólników, zarówno mniejszościowych, jak i większościowych.
Czym się zajmujemy:

Świadczymy usługi związane z rozwojem spółek prawa handlowego

Codzienną i bieżącą obsługą prawną

Przygotowujemy całą dokumentację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizacji

Reprezentujemy interesy spółki, wspólników i członków organów spółki

Wspieramy podmioty z branży e-commerce

Co możemy Ci zaoferować:

Bieżące doradztwo w zakresie codziennego funkcjonowania spółki;

Wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej związanej z funkcjonowaniem spółek, w szczególności opracowanie regulaminów, uchwał i polityk wewnętrznych;

Wsparcie w procesie przekształceń oraz likwidacji podmiotów gospodarczych;

Wsparcie prawne dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy);

Doradztwo w kwestiach sporów korporacyjnych oraz obrona przed próbami wrogiego przejęcia;

Doradztwo w zakresie zbywania, nabywania i obciążania akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych, umarzania akcji i udziałów, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, pozyskiwania finansowania (w tym emisji obligacji) oraz zabezpieczenie transakcji;

Doradztwo podatkowe

Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie prawno – podatkowym. Doradzamy przy strukturyzowaniu, planowaniu pod kątem podatkowym wszelkiego rodzaju transakcji, w tym transakcjach sprzedaży i kupna akcji lub udziałów, przedsiębiorstw i aktywów. Nasze usługi obejmują również doradztwo w bieżącej obsłudze podatkowej.
Czym się zajmujemy:

Przygotowujemy opinie, memoranda oraz analizy wszelkiego rodzaju projektów, umów czy innych zagadnień podatkowych związanych z bieżącą działalnością

Świadczymy bieżące doradztwo podatkowe

Prowadzimy badania tax due diligence

Opracowujemy wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe

Co możemy Ci zaoferować:

Przeprowadzenie audytu podatkowego;

Bieżące, kompleksowe doradztwo podatkowe w zakresie podatków dochodowych (PIT, CIT), podatków pośrednich (VAT, akcyza, cła) oraz pozostałych danin publicznych;

Planowanie podatkowe w świetle obowiązujących i wprowadzanych regulacji podatkowych;

Zakładanie struktur kapitałowych w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe;

Tworzenie podatkowych grup kapitałowych;

Pomoc w uzyskaniu zwrotu podatku;

Wsparcie w odzyskaniu nadpłaconego podatku;

Reprezentowanie w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej czy czynnościach sprawdzających;

Planowanie podatkowe dla inwestorów wchodzących na rynek, w tym wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowanie rekomendacji budowy aktywa podatkowego inwestora;

Uzyskanie dla klientów indywidualnych interpretacji podatkowych i wiążących informacji stawkowych w zakresie podatku VAT, mających na celu odpowiednie zaplanowanie obciążeń podatkowych;

Analizę modeli zatrudnienia. Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu optymalizację kosztów zaangażowania kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla,

Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek, fundacji, stowarzyszeń, osób trzecich za zobowiązania podatkowe;

Przygotowanie strategii sukcesji podatkowej podmiotu gospodarczego;

Wsparcie podatkowe procesów fuzji, przejęć i restrukturyzacji;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasze doradztwo to kompleksowe wsparcie pracodawców we wszystkich aspektach szeroko rozumianych spraw pracowniczych – począwszy od procesu rekrutacji i nawiązania stosunku pracy czy współpracy, aż do jego zakończenia. Naszym celem jest zminimalizowanie ryzyk wynikających z relacji pracowniczych. Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach i sporach.
Czym się zajmujemy:

Doradzamy w zakresie planowania struktur zatrudnienia oraz polityki wynagrodzeń

Wspieramy opracowanie dokumentacji pracowniczej – w tym umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich

Przeprowadzamy audyty oraz analiz due diligence zakładów pracy

Przygotowujemy regulaminy regulujące

Pomagamy w optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników oraz kadry kierowniczej

Wspieramy zarządy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników

Co możemy Ci zaoferować:

Bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy;

Przygotowanie dokumentacji pracowniczej dostosowanej do indywidualnych potrzeb;

Przygotowanie oraz wdrożenie wewnętrznych regulaminów, w tym regulaminów pracy oraz regulaminów zatrudnienia;

Wsparcie w zakresie optymalizacji ryzyka i kosztów redukcji zatrudnienia;

Opracowanie strategii oraz kompleksowe przeprowadzenie procedury zwolnień grupowych,

Reprezentację na etapie rozmów oraz negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również na etapie sporów zbiorowych;

Wsparcie w kontaktach z organami administracji publicznej, w tym w szczególności Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy i reprezentację w toku sporów i postępowań kontrolnych;

Przygotowanie oraz kompleksowe wdrożenie procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych;

Prawo własności intelektualnej

Patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, prawa autorskie oraz innowacje to istotny element majątku w strukturze każdego przedsiębiorcy. W konsekwencji, konieczne stało się zapewnienie specjalistycznych usług prawnych opartych na wiedzy merytorycznej, otwartość na innowacyjne rozwiązania i biznesowe podejście. Doradzamy naszym Klientom jak chronić lub dokonać transferu know-how, własność przemysłową, tajemnicę handlową i prawa autorskie.
Czym się zajmujemy:

Doradzamy w toku rejestracji znaków towarowych

Pomagamy w odpowiednim zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz praw autorskich

Przygotowujemy oraz negocjujemy w imieniu naszych klientów umowy dotyczące przeniesienia oraz korzystania z praw własności intelektualnej

Opracowujemy umowy dotyczące wykorzystania know-how

Co możemy Ci zaoferować:

Pomoc w procesie rejestracji znaków towarowych

Opracowanie rozwiązań służących ochronie praw własności intelektualnej

Przygotowanie umów licencyjnych

Kompleksowe wsparcie w toku postępowań sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej

Pomoc w toku transakcji obejmujących prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności pomoc w procesie przygotowywania raportów Due Diligence oraz dokumentów transakcyjnych

Postępowania sądowe i arbitraż

Nasi Klienci mogą liczyć na realną, zindywidualizowaną, popartą wieloletnim doświadczeniem pomoc. Mamy świadomość, że postępowania sądowe u podstaw których zazwyczaj leży konflikt nie należą do przyjemnych doświadczeń. Z tego właśnie względu, nasz zespół prawników pozostaje do nieustannej dyspozycji, gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości.
Czym się zajmujemy:

Pomagamy naszych klientów w rozwiązaniu sporów na etapie przedsądowym

Doradzamy w toku postępowań ADR (m. in. mediacji, negocjacji, arbitrażu)

Pomagamy w wyborze właściwej taktyki procesowej

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej w toku toczących się postępowań, w tym również w kontaktach z pozostałymi stronami sporu

Wspieramy naszych Klientów w toku postępowań egzekucyjnych oraz windykacyjnych

Co możemy Ci zaoferować:

Przygotowanie i realizację kompleksowej strategii postępowania

Reprezentację w toku negocjacji oraz postępowań pojednawczych

Zastępstwo przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami powołanymi do rozpoznawania sporów

Reprezentację i doradztwo w toku postępowań egzekucyjnych oraz windykacyjnych

Ochrona dóbr osobistych

Coraz szybszy obieg informacji sprawia, że do naruszeń dóbr osobistych dochodzi niezwykle często. Mimo tego, że wiele osób często ignoruje fakt naruszenia, dobra osobiste, szczególnie w dobie mass mediów oraz Internetu, mają niezwykle duże znaczenie szczególnie w aspekcie pomyślnego prowadzenia działalności. W świecie biznesu renoma jest bowiem wszystkim. To ona warunkuje zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, kontrahenci oraz pracownicy. Zaufaniem bez którego nie sposób budować rozpoznawalną i cenioną markę. Nasi klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie identyfikacji naruszeń oraz ich zwalczania, celem błyskawicznej minimalizacji strat wizerunkowych.
Czym się zajmujemy:

Doradzamy w toku oceny i kwalifikacji działań osób trzecich jako potencjalnie naruszających dobra osobiste naszych klientów

Przygotowujemy projekty wezwań w sprawie zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków

Wpieramy naszych klientów w toku usunięcia skutków naruszeń

Reprezentujemy naszych klientów w toku postępowań przedsądowych jak i sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych

Co możemy Ci zaoferować:

Doradztwo prawne w zakresie dóbr osobistych oraz ich ochrony

Reprezentację na etapie przedsądowego rozwiązywania sporu będącego efektem naruszenia dóbr osobistych

Reprezentację w toku postępowań sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych

Przygotowanie projektów ugód

Opracowanie opinii prawnych z zakresu ochrony dóbr osobistych

We design stability
for your business’ growth