Paweł Kaczor

Radca prawny, MBA. Doświadczenie zdobywał w kancelariach specjalizujących się w prawie gospodarczym oraz w spółkach działających na rynku finansowym. Doradzał również jako ekspert w instytucie badawczym, a nadto świadczył pomoc prawną (jako radca prawny) na rzecz wiodącej polskiej uczelni technicznej.

W latach 2019 – 2021 r. członek rady nadzorczej, a następnie prezes zarządu Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. – spółki samorządu województwa małopolskiego, stanowiącej regionalną instytucję finansową, odpowiedzialną za zapewnienie efektywnego systemu zarządzania i dystrybucji wsparcia w formie zwrotnej dla małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla małopolskich jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 2020 – 2021 uczestniczył w pracach zespołu zadaniowego odpowiedzialnego m.in. za wypracowanie propozycji programów i mechanizmów prorozwojowych oraz instrumentów wsparcia przedsiębiorców w Małopolsce, w ramach przeciwdziałania skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego i stowarzyszeń branżowych.

Kompleksowo wspiera w realizacji innowacyjnych projektów, w tym – współfinansowanych ze środków unijnych. Doradza w kwestiach prawnych związanych z nawiązaniem i ułożeniem współpracy biznesu z sektorem badawczo rozwojowym, w szczególności w relacjach między jednostkami badawczo-rozwojowych i uczelniami wyższymi. Nadzoruje opracowanie i późniejsze wdrożenie dokumentacji B+R oraz pomaga przy procedurach sprawozdawczych.

Aktywnie uczestniczy w projektach joint-venture jednostek sektora prywatnego i publicznego. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze formułowania i realizacji strategii inwestycyjnych dotyczących wdrażanych instrumentów finansowych, doświadczenie w obszarze nadzoru właścicielskiego, jak również zastępuje klientów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych.

Kaczor

Paweł Kaczor

Partner, Radca Prawny, MBA

Wyksztacenie

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk – Executive Master of Business Administration

Najważniejsze projekty

Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji funduszu inwestycyjnego, wspierającego startupy w projektach B + R, powoływanego przy współudziale małopolskich instytucji otoczenia biznesu.

Nadzór i kontynuacja realizacji wsparcia zwrotnego pn. „Linia finansowa” w formie pożyczki udzielanej Pośrednikom Finansowym realizującym projekty we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nadzór nad realizacją umowy o zamówienie publiczne w przedmiocieświadczenia usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzieleniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP.

Wdrożenie wsparcia pożyczkowego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (lub spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za scalanie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych), ukierunkowanego na zwiększenie powierzchni i jakości terenów inwestycyjnych dla MŚP w Małopolsce.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz uruchomienie wsparcia dłużnego w postaci „Pożyczki turystycznej dla MŚP w ramach MTA”, celem ułatwienia dostępu do kapitału na rzecz MŚP działających w Małopolsce.