Doradztwo Regulacyjne

Specjalizacje

Jak możemy Ci pomóc?

Doradztwo Transakcyjne
Doradztwo Korporacyjne
Doradztwo Regulacyjne
Prawo Międzynarodowe

Usługi płatnicze i finansowe

Świadczymy kompleksową obsługę podmiotów sektora płatniczego oraz finansowego. Doradzamy przy realizacji celów biznesowych oraz krótko i długookresowych strategii rozwoju, tworzenia lub reorganizacji procesów dystrybucyjnych oraz tworzenia nowych produktów. Nasze usługi ukierunkowane są na doradztwo w zakresie zarządzania, zgodności i egzekwowania przepisów, przy ciągłych zmianach reżimu prawnego.
Czym się zajmujemy:
  • świadczymy doradztwo prawne na rzecz podmiotów z sektora bankowego, inwestycyjnego, ubezpieczeniowego, finansowania pozabankowego,
  • pomagamy w uzyskaniu licencji lub zezwoleń na działalność regulowaną
  • doradzamy w zakresie konstruowania produktów finansowych i ubezpieczeniowych,
  • planujemy i doradzamy przy wdrażaniu procesów dystrybucyjnych
Co możemy Ci zaoferować:

Doradztwo w zakresie zarządzania, zgodności i egzekwowania przepisów na rzecz branży finansowej

Doradztwo w zakresie zgodności produktowej z regulacjami prawnymi

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu licencji lub zezwoleń dla nowych podmiotów rynku finansowego

Doradztwo w zakresie zgodności procesów sprzedażowych z regulacjami prawnymi

Przeprowadzenie zmian własnościowych w podmiotach sektora finansowego

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest obszarem oferującym wiele szans rozwoju i reorganizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Rozumiemy jak istotne dla rozwoju biznesu jest pozyskanie zaoufania inwestorów oraz regularne i szybkie finansowanie. Jednakże tylko kompleksowe podejście prawno-regulacyjne pozwoli na osiągnięcie w bezpieczny i efektywny sposób wyznaczonych celów inwestycyjnych. Nasi klienci mogą liczyć na kompleksowe doradztwo oraz obsługę prawną w zakresie wszelkich spraw transakcyjnych i regulacyjnych a zaoszczędzony w ten sposób czas i energię mogą ukierunkować na dalszy rozwój.
Czym się zajmujemy:

Pomagamy w przygotowania spółki do procedury emisji akcji

Doradzamy w zakresie pozyskania finansowania poprzez subskrypcje papierów wartościowych

Wspieramy naszych klientów w organizacji walnych zgromadzeń spółek, w tym w szczególności spółek publicznych

Pomagamy naszym klientom w dostosowywaniu wewnętrznych procedur do powszechnie przyjętych standardów obowiązujących podmioty funkcjonujące w ramach rynku kapitałowego

Doradzamy naszym klientom w przeprowadzania transakcji i operacji na rynku kapitałowym (IPO, SPO, buy-back, squeeze out, emisja warrantów subskrypcyjnych)

Przygotowujemy i wdrażamy procedury wymagane ustawami regulującymi obowiązki spółek publicznych

Co możemy Ci zaoferować:

Doradztwo w kwestiach sporów korporacyjnych oraz obrona przed próbami wrogiego przejęcia

Pomoc w pozyskaniu finansowania za pośrednictwem oferty publicznej

Pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu procedur związanych z funkcjonowaniem spółek publicznych

Ochrona danych osobowych

Na przestrzeni ostatnich lat ochrona danych osobowych przekształciła się w fundament funkcjonowania wszystkich współczesnych przedsiębiorców. Zagadnienie ochrony danych osobowych przybiera na znaczeniu przez pryzmat niemal każdej aktywności podejmowanej przez przedsiębiorców, jak m.in. sprzedaż produktów lub usług, działalności marketingowej, rekrutacji. Dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko czy adresy zamieszkania lub adres mailowy, ale również dane biometryczne służące do korzystania z nowych urządzeń teleinformatycznych czy aplikacji. Zmiany, które wprowadziło tzw. rozporządzenie RODO, stanowią wyzwanie nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale również dla małych i mikro przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych. Aspekty ochrony i przetwarzania danych osobowych dotykają w zasadzie wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku.
Czym się zajmujemy:

Analizujemy politykę i mechanizmy ochrony danych osobowych funkcjonujących spółce pod kątem spełniania wymogów przewidzianych RODO i innymi aktami prawnymi

Doradzamy w związku z wdrażaniem rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych

Identyfikujemy ryzyka i potencjalne zagrożenia związane z procesem przetwarzania danych osobowych i wydawaniem rekomendacji wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń

Co możemy Ci zaoferować:

Przeprowadzenie audytu zgodności organizacji z RODO (GDPR)

Wdrożenie najwyższych standardów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

Dostosowanie umów, klauzul, procedur, polityk (m.in. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, procedur i polityk wewnętrznych, polityki whistelblowing)

Dostosowanie procesów biznesowych i środowiska IT

Przeprowadzenia audytów prawnych przetwarzania danych osobowych oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przeprowadzenie oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych, przygotowanie wewnętrznych procedur i rejestrów oraz przygotowanie dokumentacji wewnętrznej

Przygotowanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, analiza data-flow, asysta prawna w procesie powierzenia przetwarzania danych osobowych do krajów trzecich

Szkolenie organów zarządzających, nadzorczych i pracowników

Ochrona środowiska i energetyka

W dzisiejszych czasach kwestia ochrony środowiska znajduje się w centrum zainteresowania wielu firm. Dzięki sukcesywnie wprowadzanym zmianom prawnym, te, które podchodzą do ekologii w sposób odpowiedzialny, mogą wiele zyskać. Znajomość przepisów i norm przekłada się bezpośrednio na korzyści, a inwestycje w innowacje i sprawdzone technologie zwracają się szybko. Naszym zadaniem jest pomóc tym, którzy myślą o lepszym, bezpieczniejszym jutrze, chcąc działać już teraz.
Czym się zajmujemy:

Przeprowadzaniem audytów pod kątem zgodności działań z regulacjami krajowymi oraz unijnymi

Opracowywaniem opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów związanych m. in z zagospodarowaniem odpadów oraz produktów ubocznych

Wspieramy klientów w kontaktach z urzędami pod kątem uzyskania stosownych decyzji

Doradzamy w procesie inwestycyjnym dotyczącym farm fotowoltaicznych

Co możemy Ci zaoferować:

Doradztwo w zakresie realizacji wymogów prawa ochrony środowiska

Pomoc w wybraniu optymalnej struktury realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii i przygotowanie dokumentacji transakcyjnej

Wsparcie ekspertów w procesie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń oraz decyzji administracyjnych

Pomoc w opracowaniu umów w zakresie zagospodarowania odpadów lub handlu ubocznymi produktami

Opracowywanie umów na dostawy biomasy i przygotowywania dokumentacji zgodnej z wymogami Prezesa URE

Doradztwo w procesie negocjacjacji z kontrahentami z branży OZE

Pomoc ekspertów w procesie budowy oraz komercjalizacji farm fotowoltaicznych

Compliance

W świetle obserwowanych w ostatnich latach trendów legislacyjnych konieczne staje się zapewnienie przedsiębiorstwu pełnej zgodności z licznymi, bardzo wymagającymi regulacjami. Jedną z naszych specjalizacji jest eliminowanie ryzyka naruszenia prawa przez dany podmiot
Czym się zajmujemy:

Przygotowujemy i wdrażamy polityki oraz regulacje wymagane przepisami prawa

Pomagamy w uzyskaniu licencji lub zezwoleń na działalność regulowaną

Przeprowadzamy audyty w zakresie prawidłowości procedur funkcjonujących w organizacji

Podnoszeniem jakości nowych regulacji wewnętrznych

Co możemy Ci zaoferować:

Pomoc w uzyskaniu licencji lub zezwoleń na prowadzenie działalności regulowanej

Doradztwo w zakresie zarządzania, zgodności i egzekwowania przepisów

Wsparcie w zakresie emisji akcji i przenoszenia akcji notowanych na rynku podstawowym w systemie NewConnect, wycofywania i odwracania dematerializacji akcji

Przegląd i identyfikacja ryzyk związanych z otoczeniem prawnym przedsiębiorstwa Klienta

Wdrożenie zasad corporate governance

Przygotowanie polityk przeciwdziałania praniu pieniędzy, opracowanie matryc ryzyka i wdrożenie wewnętrznych procedur oceny kontrahentów

Doradztwo kryzysowe w zakresie minimalizowania strat finansowych i wizerunkowych

Szkolenie organów zarządzających, nadzorczych i pracowników

Przeprowadzanie audytów istniejących struktur, procesów i regulacji w zakresie compliance

Tworzenie i opiniowanie polityk, regulaminów, instrukcji i innych aktów wewnętrznych, w tym regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, regulaminów sklepów internetowych oraz serwisów internetowych

Przygotowanie umów na wdrożenie systemów IT

We design stability
for your business’ growth