Artykuł

CO TO JEST SUKCESJA I JAK JĄ ROZUMIEMY

TC 12.10

CO TO JEST SUKCESJA I JAK JĄ ROZUMIEMY

CO TO JEST SUKCESJA I JAK JĄ ROZUMIEMY

Sukcesja często rozumiana jest wąsko – jako proces zmiany pokoleniowej w firmie. Podczas gdy z sukcesją w szerokim znaczeniu mamy do czynienia zawsze wtedy, gdy w danym podmiocie zachodzą zmiany związane z „wyjściem” z niej kluczowej dla danej organizacji osoby – nestora (w szczególności założyciela, czy głównego współwłaściciela). Mogą to oczywiście być firmy rodzinne, w których proces ten ma szczególne znaczenie i przebieg. Ale proces ten zachodzi również w innych firmach, jak choćby starupach na etapie ich sprzedaży przez założycieli.

Ważnej jest też, że przez sukcesje nie należy rozumieć wyłącznie procesu mającego efekt w postaci przejęcia firmy przez młodsze pokolenie. Czasami „wyjście” nestora z firmy oznacza dla niej inny scenariusz, jak chociażby znalezienie dla niej inwestora strategicznego. Tego typu rozwiązania należy również kwalifikować jako sukcesja w szerokim ujęciu (sensu largo).

Sukcesja zawsze jest procesem. To nie jednorazowy akt, decyzja, transakcja. Często jej właściwe przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenia trwa miesiące, a nawet lata. Szczególnie psychologiczne aspekty podejmowanych decyzji i realizowanych zmian wymagają czasu. Jest to bowiem nie tylko przekazanie własności firmy, ale też wiedzy, władzy i wartości stanowiących jej fundament. Sukcesje przeprowadzane w pośpiechu z reguły kończą się gorszymi rezultatami, niż te dobrze zaplanowane i przygotowane.

Najlepsze rezultaty osiągane są przez tych, którzy potrafią korzystać z fachowej pomocy wyspecjalizowanych doradców mających odpowiednie doświadczenie. Nie inaczej jest w procesie sukcesji. Tym bardzie, że sukcesja dotyczy wielu kluczowych aspektów funkcjonowania organizacji. To nie tylko kwestie prawne – jak często zakładają ci, którzy pierwszy raz myślą o sukcesji. To w pierwszej kolejności zagadnienia związane z psychologią sukcesji, przywództwa i zarządzania, relacjami pomiędzy głównymi interesariuszami, ale również organizacją biznesu, czy relacjami zewnętrznymi danej firmy. Częstokroć sukcesja jest przyczynkiem do wprowadzania w firmach restrukturyzacji i głębokich zmian, w tym przemodelowania organizacji i sposobów jej funkcjonowania. Ważne jest, aby sięgając po pomoc doradców sukcesyjnych mieć możliwość skorzystania z pomocy takich, którzy tą wieloaspektowość rozumieją i potrafią spojrzeć na sukcesję szerzej, niż wyłącznie przez pryzmat swojej specjalizacji.

Każdy proces sukcesyjny jest dla danej organizacji niezwykle ważny. Szczególnie w przypadku sukcesji w wąskim rozumieniu, tej polegającej na zmianie pokoleniowej w firmach rodzinnych, dotyka ona najbardziej wrażliwych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale też życia osób, których proces sukcesyjny dotyka. Dlatego właśnie doradztwo sukcesyjne wymaga zaangażowanego i profesjonalnego podejścia, dającego gwarancje usługi jakości premium.

NOWA FILOZOFIA DORADZTWA SUKCESYJNEGO

W Polsce doświadczeń z sukcesjami jest stosunkowo niewiele. Historia i uwarunkowania systemowe sprawiły, że mamy obecnie do czynienia z narastającą falą zmian w polskich firmach, szczególnie tych rodzinnych, powstałych na początku lat dziewięćdziesiątych. Rynek usług doradczych związanych z sukcesją jest wiąż bardzo słabo rozwinięty i w większości zasadzający się na tradycyjnych specjalizacjach usług doradczych. Swoje oferty pomocy borykającym się z problemami wynikającymi z sukcesji mają zarówno kancelarie prawne, doradcy podatkowi, firmy consultingowe, czy nawet agencje public relations. Brakuje jednak kompleksowego rozumienia procesu sukcesyjnego i usług doradczych uwzględniających wieloaspektowość tego procesu. Chodzi bowiem o to, aby ktoś, kto myśli o sukcesji, mógł znaleźć w jednym miejscu każdy rodzaj doradztwa niezbędnego do poprowadzenia sukcesji w każdym jej aspekcie.

Dlatego właśnie w ramach J.Dauman Poland postanowiliśmy, wraz z partnerami reprezentującymi bardzo różne specjalizacje, stworzyć ofertę usługi doradztwa sukcesyjnego zasadzającego się na przedstawionym wyżej rozumieniu sukcesji. Cechą wyróżniającą nasze doradztwo jest zapewnienie, w ramach zintegrowanej oferty, usług partnerskich firm reprezentujących takie specjalizacje jak:

 • Doradztwo biznesowe
 • Doradztwo psychologiczne/coachnig
 • Doradztwo w zakresie HR
 • Doradztwo prawne
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Pozyskiwanie finansowania
 • Modelowanie biznesu (enterprise architecture)
 • Restrukturyzacje i reorganizacje
 • Doradztwo marketingowe
 • Storytelling
 • Doradztwo Public Relations i Public Affairs

Podmiot mierzący się z wyzwaniami związanymi z sukcesją nie musi na początku procesu wiedzieć dokładnie, jakiego rodzaju usługi doradczej będzie potrzebował. Dlatego mając w zasobie doradców specjalizujących się w różnych usługach, naszą pracę z klientem zawsze zaczynami od wstępnego audytu. Pozwala on na zdiagnozowanie głównych wyzwań związanych z sukcesją w danej firmie, a przede wszystkim zaproponowanie „szytego na miarę” połączenia usług z różnych wskazanych wyżej modułów. Dogłębne zrozumienie sytuacji danej firmy jest pierwszych i kluczowym warunkiem optymalnego przygotowania i przeprowadzenia sukcesji.

Jako firma mająca swe korzenie w Wielkiej Brytanii mamy ambicje wykorzystywania na polskim rynku doświadczeń naszych brytyjskich partnerów. Warto bowiem podkreślić, że w przeciwieństwie do Polski, w Wielkiej Brytanii rynek usług doradztwa sukcesyjnego jest mocno rozwinięty, a tamtejsze dobre praktyki i doświadczenia wiedzione są z długiej historii tamtejszych sukcesji.