Artykuł

Estoński CIT – kto skorzysta?

AdobeStock_425241599

Estoński CIT – kto skorzysta?

Ryczałt od dochodów spółek zwany potocznie Estońskim CIT-em, to alternatywny system opodatkowania w stosunku do zasad ogólnych. Estoński CIT jest formą opodatkowania przeznaczoną dla konkretnych rodzajów spółek. Główną i największą jego zaletą jest możliwość odroczenia obowiązku podatkowego oraz skorzystanie z preferencyjnej stawki. Założeniem jakie towarzyszyło pracom nad projektem było zachęcenie do przedsiębiorców do reinwestowania dochodów celem. Choć przesłanka mówiąca o konieczności ponoszenia stosownych nakładów została usunięta, cel regulacji pozostał ten sam – zachęcenie przedsiębiorców do reinwestowania zysków lub pozostawienia ich w spółce. Co w zamian? Preferencyjne opodatkowanie i odroczenie go do czasu wypłaty zysku.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ESTOŃSKIEGO CIT?

Przedsiębiorcy muszą spełnić kilka przesłanek, by móc skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania. Ustawa w precyzyjny sposób wskazuje kto może skorzystać z estońskiego CIT. Uprawnienia w tym zakresie ma zamknięty katalog spółek. Są to:

  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. Spółka Akcyjna,
  3. Prosta Spółka Akcyjna,
  4. Spółka komandytowa,
  5. Spółka komandytowo – akcyjna.

 

Oprócz posiadania odpowiedniej formy prawnej konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, w tym w szczególności legitymowania się przez spółkę stosownym zatrudnieniem oraz osiąganiem przez spółkę aktywnych dochodów, których stosunek do dochodów pasywnych (takich jak w szczególności wierzytelności, odsetki, poręczenia i gwarancje) wynosi więcej niż 50%. A co z udziałowcami? Mogą nimi być wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają praw majątkowych związanych z prawem do otrzymywania świadczeń jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

 

STAWKI PODATKOWE W RAMACH ESTOŃSKIEGO CIT-U

To jaka stawka podatkowa znajdzie zastosowanie, podobnie jak w przypadku standardowego opodatkowania spółek zależy od przychodów osiąganych przez nią w danym roku. W przypadku małego podatnika (do 2 mln euro przychodu) oraz rozpoczynającego prowadzenie działalności wynosi ona 10% podstawy opodatkowani. W przypadku przekroczenia progu przychodów, stawka podatkowa z jaką mierzyć będą się musieli podatnicy, wynosi 20%. W praktyce, z uwagi na możliwość pomniejszenia należnego PIT od wypłacanego zysku i CIT zapłacony już przez spółkę, efektywne opodatkowanie spółki korzystającej z estońskiego CIT-u w momencie wypłaty zysku wyniesie kolejno 20% (mały podatnik) oraz 26,29% (pozostali).

 

W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ SIĘ DO SKORZYSTANIA Z ESTOŃSKIEGO CIT?

Przejście na estoński CIT jest dobrowolne. Aby to zrobić należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie trzeba złożyć do końca 1.miesiąca roku podatkowego, w którym spółka chce skorzystać z estońskiego CIT lub w trakcie roku podatkowego. W drugim przypadku trzeba pamiętać o rozliczeniu CIT-u klasycznego, zamknięciu ksiąg i zrobieniu sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający zmianę formy opodatkowania. Pozwoli to prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania za okres stosowania estońskiego CIT.

 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZECHODZĄC NA ESTOŃSKI?

Choć wizja skorzystania z ryczałtu od przychodów wydaje się niezwykle kusząca, możliwość skorzystania z niego każdorazowo winna być poprzedzona szczegółową analizą sytuacji ekonomicznej spółki, w szczególności pod kątem ewentualnego stwierdzenia istnienia „ukrytych zysków”. Choć nie istnieje definicja czym są ukryte zyski, zgodnie z objaśnieniami oraz praktyką organów należy poprzez nie rozumieć wszelkie świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz podmiotów powiązanych (w tym wspólników), jeśli są one związane z prawem do udziału w zysku. Można do nich zaliczyć w szczególności: darowizny, kwotę główną pożyczki udzielonej wspólnikowi i odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika. W przypadku uznania świadczenia za ukryty zysk, jego wartość będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem w wysokości 10% (w przypadku spółki będącej małym podatnikiem) lub 20% CIT.